Character sketches
Yigit koroglu character sketches

Character Sketches

Character sketches

Some character sketches based on Sumerian myths.

More artwork
Yigit koroglu gon modeling sheetYigit koroglu slappersYigit koroglu gilgamesh